HR1.รับสมัครเพื่อนร่วมทีมใหม่

Be sure to change this to something meaningful!

ข้อมูลทั่วไป

สัญชาติไทย = ตามหน้าบัตรประชาชน สัญชาติลาว = ตามหน้าพาสสปอร์ต(ภาษาอังกฤษ)
สัญชาติไทย = ตามหน้าบัตรประชาชน สัญชาติลาว = หากไม่มีนามสกุล ให้ใส่ -
สัญชาติไทย = ภาษาไทย สัญชาติลาว = ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน
นามสกุลภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน
ชื่อเล่น ภาษาอังกฤษ
วันเกิด*
วันหมดอายุบัตร*

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน/งานชั่วคราว/การฝึกงาน

ทั่วไป

ยานพาหนะ ท่านสามารถการขับได้
ใบอนุญาตขับขี่
Use your mouse or finger to draw your signature above

ไฟล์อัพโหลด

รูปถ่าย หน้าตรง ถ่ายจากมือถือ*
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
บัตรประชาชน/พาสปอร์ต*
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
ใบเกรด / ทรานสคริปท์
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
ทะเบียนบ้าน
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
หน้าสมุดบันชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากช่อง
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
ใบสมัคงานหน้าแรก (HR1.1)
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
ใบสมัคงานหน้าสอง (HR1.1)
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง
สัญญาจ้างงาน พร้อมลายเซ็น (HR1.2)
ไม่มีไฟล์ที่เลือก
อัพโหลดไฟล์อาจไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือบาง

HR